FEDERAȚIA SPORTULUI ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR  ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS a unei funcții  contractuale vacante de execuție de consilier gradul IA, în cadrul Compartimentului sport școlar și universitar

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 Vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;

Dosarul de înscriere la concurs

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

1. Cererea de înscriere la concurs

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

4. Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, după caz;

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. Curriculum vitae;

Actele prevăzute la pct. 2), 3) și 4) se prezintă însoțite de documentele originale, care se

certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.

Bibliografie – post consilier IA

1. Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

5. H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

6. H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

7. H.G. nr. 1239/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar, cu modificările și completările ulterioare;

8. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale.

Calendarul de desfășurare al concursului:

Înscrierile se fac la sediul Federației Sportului Școlar și Universitar din str. Vasile Conta, nr.16, cam.720, sector 2, București, până la data de 25.05.2017, ora 16:00.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

a) selecția dosarelor: 26.05.2017;

b) proba scrisă: 12.06.2017, ora 10:00;

c) interviul: 15.06.2017, ora 10:00.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul Federației Sportului Școlar și Universitar, precum și pe pagina de internet, imediat după soluționarea contestațiilor.

În conformitate cu art. 32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul Federației Sportului Școlar și Universitar, precum și pe pagina de internet, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajuluifinal al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Federației Sportului Școlar și Universitar și la telefon 0374 – 279162.

Afișat astăzi 12.05.2017, la sediul Federației Sportului Școlar și Universitar.